برانکار حمل مصدوم

موجود

برانکار حمل مصدوم امکان انتقال مصدوم به صورت عمودی، افقی یا زاویه دار در محیط های غیر معمول. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید