فیلتر شیمیایی ماسک تنفسی

موجود

فیلتر شیمیایی ماسک های تنفسی با استناندارد EN 148-1  تولید شده و موارد مصرف آن در مواجهه با گازهای خطرناک می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید