متوقف کننده سقوط طنابی کراتوس سیفتی

کد کالا: FA2020000

موجود

میزان تحمل : >15kn

کد شناسایی بین المللی  :  ۸۴۲۸۹۰۹۰

تاییدیه ها : EN 353-2:2002