تجهیزات ایمنی برای رنگپاشی و سمپاشی

موجود

اين تجهيزات براي انجام عمليات سمپاشي در حوزه فعاليت هاي کشاورزي، دامداري، دامپروري و امور دامپزشکي و نيز در صنعت براي انجام عمليات رنگ پاشي پودري و يا مايع در فضاي آزاد و يا نيمه آزاد بشرح تصوير مقابل که شامل اقلام ذيل مي باشد کاربرد دارند.