لباس مقاوم شیمیایی سبک RAYCHEM 5000

موجود

کاربرد لباس مقاوم شيميايي سبک RAYCHEM 5000 جابجایی شیمیایی ، پتروشیمیایی ، مواد پاک کننده / تمیز کردن زباله ها ، بخش های آتش نشانی ، تیم های صنعتی هگمت ، آب و برق و آمادگی داخلی می باشد.