فیلترهای Dräger X-plore® Rd40

موجود

مشخصات فنی
دامنه فیلتر گسترده
زندگی طولانی
بسته بندی فردی قابل تحقیق
مارک : CE
اتصالپ: Rd40
پشتیبانی از انتخاب فیلتر