ریل آلومینیومی با انتهای قفل دار ۳ متری

موجود

این ریل از ابزار های فال ارستر می باشد که برای ثابت نگه داشتن  فال ارستر می باشد . این ریل در انتها به قفل مجهز شده است که مانع از حرکت فال ارستر  از داخل ریل  می شود.

دارای پایان این ریل  در که به شکل L می باشد  که از قرار دادن چرخ دستی در جهت اشتباه جلوگیری می کند.