متصل کننده منحنی آلومینیومی ۱.۵ متری

موجود

این منحنی از جنس آلومینیوم می باشد و برای اتصال فال ارستر ها کاربر به سکوی تکیه دهنده  بکار می رود .

طول این منحنی 1.5 متری و و وزن 2.9 کیلو می باشد .