لباس نسوز آلومینیومی عبور از آتش

موجود

لباس نسوز آلومینیومی عبور از آتش یک سره بوده و کلاه مخصوص به خود و دستکش با ساق بلند دارد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید