اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

طناب نیمه استاتیک

موجود

لنیارد پیشروی قابل تنظیم، جهت اتصال مستمر برای تمامی انواع پیشروی اتصال دهنده ها برای سهولت اتصال، در موقعیت مناسب قرار دارند. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.