ابزار توقف سقوط متحرک

موجود

ابزار توقف سقوط متحرک: حفاظت از سقوط دائمی، توقف سقوط، لغزش و فرود خارج از کنترل قابل استفاده روی طناب های عمودی یا زاویه دار حتی در صورت گرفته شدن با دست حین سقوط نیز روی طناب قفل می شود. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.