لنیارد دوشاخه دینامیک

موجود

لنیارد دوشاخه دینامیک برای حرکت کردن بر روی طناب طراحی گردیده است. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.