ابزار فرود به شکل ۸

موجود

ابزار فرود به شکل 8: ابزار فرود جهت استفاده بر روی یک یا دو رشته طناب.‏ برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.